top of page

Collage, mixed media

Yuki Geshiki 2018

SchwimenndeInseln 2018

Rakkasuru Yugata 2018

Kataomoi 2018

mizuno tamariba 2018

Yoru, Hayashi 2018

bottom of page